مدیر

مدیر دفتر ارتباط با صنعت

دکتر مهدی صرفی

عضو هیأت علمی دانشکده علوم زمین

شماره تماس

مستقیم: 31177539-023

نمابر: 31177508-023

داخلی: 7539

پست الکترونیک: m.sarfi@du.ac.ir

آدرس: ساختمان امیر کبیر، طبقه دوم

معاون

معاون دفتر ارتباط با صنعت

حسن خطیب‌زاده

-- (کارشناسی ارشد مدیریت منابع انسانی)

شماره تماس

مستقیم: 31177539-023

نمابر: 31177508-023

داخلی: 7032

پست الکترونیک: khatibzadeh@du.ac.ir

آدرس: ساختمان امیر کبیر، طبقه دوم

کارشناس

کارشناس دفتر ارتباط با صنعت - مدیریت و پشتیبانی وبسایت

جعفر محمدی

-- (کارشناسی ارشد علوم کامپیوتر)

شماره تماس

مستقیم: 31177580-023

نمابر: 31177508-023

داخلی: 7033

پست الکترونیک: jafarmohammadi@du.ac.ir

آدرس: ساختمان امیر کبیر، طبقه دوم

کارشناس

کارشناس دفتر ارتباط با صنعت

علی خلیلی‌نژاد

-- (کارشناسی ارشد اقتصاد)

شماره تماس

مستقیم: 31177580-023

نمابر: 31177508-023

داخلی: 7033

پست الکترونیک: ali.khne73@gmail.com

آدرس: ساختمان امیر کبیر، طبقه دوم

کارشناس

کارشناس دفتر ارتباط با صنعت

کاوه عضدی

-- (کارشناسی ارشد ادبیات انگلیسی)

شماره تماس

مستقیم: 31177580-023

نمابر: 31177508-023

داخلی: 7033

پست الکترونیک: azodikaveh@gmail.com

آدرس: ساختمان امیر کبیر، طبقه دوم

TOP